VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO OBJEDNATELE UBYTOVÁNÍ V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ CHATA ŠEDIVKA

Poskytovatel ubytování: Bc. Kristýna Šedivá
IČ: 19097786
Zábřezí 7, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

1. Obecná ustanovení
Kristýna Šedivá, IČ: 19097786 (dále jen "Ubytovatel"), tímto vydává ve smyslu ust., § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník"), tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen "VOP"):

Předmětem těchto VOP Ubytovatele je úprava podmínek realizace ubytovacích a souvisejících služeb objednateli (dále jen "Klient"). VOP jsou nedílnou součástí všech ujednání mezi Ubytovatelem a Klientem. Potvrzením Nabídky Ubytovatele, resp. rezervace Klienta (dále jen "Rezervace"), uznává Klient následující VOP za závazné pro všechna plnění související s předmětem VOP.

2. Rezervace služeb
Objednat pobyt v ubytování s názvem CHATA ŠEDIVKA lze písemnou formou (nejlépe vyplněním a odesláním
Rezervačního formuláře, či e-mailem Ubytovateli) nebo telefonicky (v takovém případě je však objednávka považována za přijatou až po jejím písemném potvrzení - po odeslání Rezervačního formuláře a následném potvrzení termínu pobytu).

Rezervaci může provést Klient pro sebe nebo ve prospěch třetí osoby. Rezervaci může Ubytovatel potvrdit Klientovi stejnou formou, kterou byla provedena. Rezervace (Objednávka) musí obsahovat:
• jméno a příjmení Klienta
• termín pobytu (od-do)
• kontaktní údaje Klienta: telefonní číslo, adresu trvalého bydliště, e-mail
• počet objednaných osob (dospělé osoby / děti), u dětí uvést věk
• druh a počet objednaných doplňkových služeb (je-li požadováno, např. úschova jízdních kol.)

Ubytovatel předběžné rezervace obvykle zpracovává do 72 hodin. Potvrzuje předběžné rezervace, zamítá předběžné rezervace, nebo navrhuje Klientovi jiný termín.
Objednávka pobytu je přijata písemným potvrzením od Ubytovatele - zasláním faktury, přednostně elektronickou formou. Klient je povinen se s potvrzením rezervace seznámit a nejpozději do 72 hodin nahlásit případné změny.

Rezervace je závazná. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzení rezervace (ve faktuře).

3. Platební podmínky
Pro potvrzení rezervace se platí záloha ve výši 50% z ceny za ubytování, obvykle do
5 dnů od vytvoření rezervace (vystavení faktury). Úhradou zálohy se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet Ubytovateli, není-li dohodnuto jinak. Nebude-li záloha Klientem řádně uhrazena, vyhrazuje si Ubytovatel právo zrušit sjednanou rezervaci a požadovat po Klientovi odpovídající storno poplatky dle bodu 6. těchto VOP.

Cenu za ubytování a služby, jakož i zálohu, je Klient povinen uhradit převodem na bankovní účet Ubytovatele.

Ceny jsou uvedeny v Ceníku na webových stránkách.

V ceně ubytování není zahrnuta spotřeba elektrické energie, která je doúčtovaná podle skutečné spotřeby při ukončení pobytu. Cena elektrické energie je uvedena v ceníku na webových stránkách.

V ceně ubytování není zahrnut jednorázový poplatek 700,-Kč za závěrečný úklid.

V ceně ubytování je zahrnutý turistický poplatek obci Trotina.

4. Práva a povinnosti Klienta

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzená rezervace. Klient je povinen na této rezervaci překontrolovat správnost údajů. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně zástupce ubytovacího zařízení CHATA ŠEDIVKA e-mailem nebo telefonicky.

Při nástupu se klient prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti.
Po splnění uvedených formalit je klient ubytován a jsou mu poskytnuty další informace k pobytu.

Klient má právo užívat po dohodnutou dobu celé ubytovací zařízení CHATA ŠEDIVKA vč. příslušenství.

CHATA ŠEDIVKA se předává Klientovi vždy od 15:00 do 19:00, ledaže se Ubytovatel s Klientem dohodnou písemně jinak.

Klient bere na vědomí, že pobyt v chatě a jejím přilehlém okolí (tj. na pozemcích pronajímatele) je na vlastní nebezpečí. S ohledem na charakter objektu, jeho technický stav nebo zásah vyšší moci.

Klient má povinnost zajistit po celou dobu ubytování dohled nad nezletilými osobami a osobami s omezenou svéprávností, které jsou spolu s Klientem ubytovány.

Klient je povinen zacházet s majetkem Ubytovatele šetrně. Každou zjištěnou závadu nebo škodu na zařízení je Klient povinen neprodleně hlásit Ubytovateli. Klient je povinen udržovat pořádek a čistotu v celé chatě a ve všech dalších prostorách ubytovacího zařízení. Klient je povinen dodržovat noční klid v době od 22:00 do 6:00 hodin. Klient je povinen zabezpečit soukromé (vnesené) věci tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení. Ubytovatel tyto věci nepojišťuje a vzhledem k charakteru ubytovacího zařízení a provozním podmínkám za tyto věci neručí.

Klient je povinen dávat komunální odpad pouze do určených nádob (tzn. i třídit všechen odpad).

Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Bližší podmínky reklamace stanoví Reklamační řád, který je nedílnou součástí VOP.

Klient je povinen při nástupu do ubytovacího zařízení převzít klíče od ubytovacího zařízení CHATA ŠEDIVKA. Ztrátu klíčů, nebo jeho částí, je Klient povinen neprodleně bez zbytečného odkladu oznámit Ubytovateli. Klíče jsou majetkem ubytovatele, při ztrátě je Klient povinen uhradit výdaje spojené s výměnou vložky, klíčů apod., resp. další náklady, které bude Ubytovatel nucen vynaložit na odstranění touto ztrátou vyvolaných následků.

Klient je povinen nejpozději v okamžiku příjezdu zaplatit dohodnutou cenu a nejpozději v okamžiku odjezdu případné další náklady, které vznikly z důvodů zvláštních služeb, které požadoval on sám anebo hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty.

Klient odpovídá za osoby, které za ním přišly na návštěvu po celou dobu jejich pobytu v objektu, a je povinen být s návštěvou přítomen. Pro návštěvy Klienta platí stejné povinnosti jako pro Klienta. Ubytovatel má právo, podle vlastního uvážení, neumožnit vstup jiné osobě do objektu a nebo takovou osobu následně z objektu vykázat.

Klient ručí a odpovídá Ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on nebo jeho host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle Klienta využívají služeb Ubytovatele.

Jízdní kola, kočárky a ostatní neskladné věci je ubytovaný povinen uschovat v zahradním domku.

Klient je povinen předat ubytovací zařízení Ubytovateli ve stavu v jakém jej převzal. V případě, že Klient nepředá Ubytovateli ubytovací zařízení (vč. příslušenství) ve stavu v jakém jej převzal, je Ubytovatel oprávněn vyměřit Klientovi peněžní pokutu do výše nákladů spojených s uvedením ubytovacího zařízení do původního stavu.

Klient je povinen uvolnit ubytovací zařízení v den odjezdu do 10:00, pokud se s Ubytovatelem nedohodl písemně jinak. V případě, že Klient neuvolní ubytovací zařízení ve stanoveném čase, je Ubytovatel oprávněný Klientovi účtovat další pobytový den nebo osobní zavazadla Klienta vystěhovat a zajistit, aby nedošlo k omezení práv dalších Klientů.

Klientovi je zakázáno:
- umožnit vstup, pobyt a přespání v ubytovacím zařízení třetím osobám, půjčovat klíče od ubytovacího zařízení třetím osobám,

- ubytovat se se psem nebo jiným domácím mazlíčkem (Ubytovatel si vyhrazuje právo Klienta, který přijedeme se psem nebo jiným domácím mazlíčkem neubytovat )

- přemísťovat nábytek bez souhlasu ubytovatele,
- kouřit v prostorách ubytovacího zařízení,
- vnášet do ubytovacího zařízení a mít v užívaném prostoru: hořlavé, výbušné a zápalné látky, zbraně, drogy (vč. marihuany), neskladné předměty, plynové spotřebiče, elektrické přímotopné spotřebiče, elektrické varné plotýnky apod.,
- znečišťovat či jinak znehodnocovat prostory a okolí ubytovacího zařízení.

Podmínkou pro pobyt v ubytovacím zařízení Ubytovatele je zejména dodržování základních pravidel společenského soužití, tolerance a vzájemného respektu ve smyslu občanského zákoníku, dodržování nočního klidu, dodržování pořádku a čistoty ve všech prostorách uvnitř objektu a v jeho bezprostředním okolí. Za porušení povinností uvedených těchto Všeobecných obchodních podmínkách je Ubytovatel oprávněn vyměřit Klientovi peněžní pokutu do výše 10 000 Kč.

Právo na ubytování v ubytovacím zařízení zaniká k poslednímu dni ubytování uvedenému v potvrzení objednávky ubytování Ubytovatelem.

Právo na ubytování zaniká okamžitě, jestliže Klient poruší tyto VOP nebo hrubým způsobem porušil pravidla společenského soužití a nebo v případě, jestliže Ubytovateli neuhradí ubytovací služby dle dohody. V takovém případě může Ubytovatel ukončit ubytovací služby i bez nároků na vrácení zbývající částky za ubytování.

Právo na ubytování v ubytovacím zařízení zaniká posledním dnem do doby, na kterou jsou ubytovací služby uhrazeny. Klient je povinen opustit ubytovací zařízení a předat Ubytovateli jej včetně všech náležitostí do 10:00 hodin. Nedodržení této povinnosti podléhá pokutě 1.000,-Kč. V případě skončení ubytování nemá Klient nárok na přidělení náhradního ubytování.

V případě, že Klient nevyklidí ubytovací prostor ve smyslu předchozího odstavce, je Ubytovatel oprávněn majetek Klienta na náklady Klienta vystěhovat. Ubytovatel v těchto případech schraňuje majetek Klienta po dobu 2 týdnů ve svých prostorách a po této době jej může zlikvidovat, a nebo pro odvoz a schraňování věcí Klienta najme firmu. Klient pro takový případ zmocňuje Ubytovatele, aby jeho jménem, jako složitel, na toto uzavřel smlouvu s vybraným schovatelem, a to za běžných obchodních podmínek.

5. Práva a povinnosti Ubytovatele

Ubytovatel může prodloužit pobyt Klientovi jen v případě, že má Ubytovatel k dispozici volnou kapacitu.

V případě, že Klient ukončí svůj pobyt dříve, než bylo sjednáno v potvrzení rezervace, Ubytovatel má právo účtovat Klientovi částku za celý pobyt včetně služeb.

Ubytovatel je oprávněn ukončit poskytování služeb Klientovi a odstoupit od smlouvy s okamžitou platností a bez nároku Klienta na vrácení peněz, když:
• Klient úmyslně nebo nedbale poškozuje majetek Ubytovatele, či jeho chování je v rozporu se zásadami slušného společenského chování, morálkou nebo obtěžuje svým chováním třetí osoby,
• zdravotní stav Klienta ohrožuje zdraví třetích osob a personálu,
• z důvodu zásahu vyšší moci.

Předané osobní údaje Klienta uvedené v objednávce pobytu je Ubytovatel oprávněn použít pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi Ubytovatelem a Klientem.

6. Storno podmínky a nedojezd
Pokud Klient odstoupí od uzavřené smlouvy (Klient - rezervační formulář, Ubytovatel - zaslání faktury), je povinen hradit provozovateli níže uvedené storno poplatky z celkové ceny pobytu.

Storno poplatky činí:
• 50 % z ceny uhrazené zálohy, dojde-li k odstoupení od smlouvy do
14 dnů před smluveným datem zahájení pobytu,
• 100% z ceny uhrazené zálohy, dojde-li k odstoupení od smlouvy méně než
14 dnů před smluveným datem zahájení pobytu.

Individuální storno podmínky - v individuálních případech může být Ubytovatelem navrhnut jiný termín ubytování. Individuální storno podmínky, příp. přesunutí termínu ubytování mohou být mezi Ubytovatelem a Klientem individuálně upraveny výlučně písemnou formou.

Pokud klient nenastoupí v rezervovaném termínu ubytování a ani svou rezervaci písemně nezruší, je rezervace stornována a klientovi je účtováno 100% z ceny pobytu.

7. Závěrečná ustanovení
Tyto VOP jsou nedílnou součástí objednávky ubytování. Pokud Klient tyto podmínky neobdrží, je oprávněn si je vyžádat u Ubytovatele. Klient má povinnost se s podmínkami seznámit před uskutečněním rezervace a Ubytovatel k tomu zajišťuje podmínky prostřednictvím své webové prezentace, rezervačních formulářů, e-mailového vyjádření k předběžné rezervaci či na vyžádání.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. května 2023.

Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně upraveny mezi Ubytovatelem a Klientem výlučně písemnou formou.V Zábřezí dne 1. 5. 2023

Bc. Kristýna Šedivá

Spolumajitel Chata ŠEDIVKA